در مقابل نژادپرستی باید سکوت کرد؟
خير ‎- يانا
یکی اون طرف کامنت خیلی خوب گذاشت: بستگی به نژادش داره ‎- رفیع