در مقابل نژادپرستی باید سکوت کرد؟
خير ‎· يانا
یکی اون طرف کامنت خیلی خوب گذاشت: بستگی به نژادش داره ‎· رفیع