اون توی دوست‌داشتن‌هاش صداقت داره، تو توی بی‌محلی‌هات دروغگویی.