موسیقی شب رو روز گوش نده، موسیقی روز رو شب گوش نده. موسیقی گوش نده.