سخت ترین کار، هدیه گرفتن برای کسیه که نباید براش هدیه بگیری.