User avatar

با این واقعیت کنار بیام که تنهام، کسی حرفم رو نمیفهمه و اونی که میفهمه، نمیخواد گوش بده.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10