با این واقعیت کنار بیام که تنهام، کسی حرفم رو نمیفهمه و اونی که میفهمه، نمیخواد گوش بده.