نامبرده به شدت با هرولد فینچِ پرسون آف اینترست، احساس همذات‌پنداری میکند. https://t.co/smqdNMgcfl