بنظرم همه خودخواهند، اما با این فرق که میزان حرص و قناعت به خود، بین افراد مختلف متفاوته.