پیش‌بینی نامبرده درباره آینده سوشال مدیا اینه که هر پروفایل کانال‌های مختلف خواهد داشت که کاربر مشترک همه یا منتخب خودش خواهد شد.