یاد ارتش محافظ در ناخودآگاه پسر بیلیونره، توی اینسپشن افتادم. :)