من کتاب داستایوفسکی رو خوندم، یه اقتباس سینمایی امریکایی نه چندان وفادار هم دیدم. اما نه این فیلم مؤتمن رو.