هنوز بر سر عهد و وفای خویشتن است https://t.co/7L7tqCqNMb