به چی باید کافر شد؟ به ایمان نداشتهٔ خود، یا ایمان دیگران؟ https://t.co/hWaKwagVcP