کار درست رو انجام بده. کار درست رو انجام بده. کار درست رو انجام بده. کار درست رو انجام بده. کار درست رو انجام بده. کار درست رو انجام بده.