همونی که رفته بود پنیسیلین بزنه، ازش پرسیده بودن قبلن زدی؟ گفته بود آره. تشنج که کرده بود وبرگردونده بودند، گفته بود دفعه قبل هم اینجوری شد!
عجب خری بوده :))) ‎· Dariche