این میشه نتیجه منطقی رویکرد جنبشی که اهدافش به صرف سهم‌خواهی و فیلان دور قلمرو خود کشیدن،‌ تنزل کرده باشه.