حالا بعدن میگم، الان وقتش نیست. i.e. باشد که فراموش شود.