بابا هم امسال چندتا از اینهایی که روز آخر بین مردم پخش میکنن گرفته، مامان هم بعد عید چند بهش رسیده تا ببره بندازه استخر.