متوسط الحال بودن چیز بدی نیست. جا زدن زوریش به جای بهترین و عالیترینه که خسته کننده میشه.