همون جایی که ایستاد و برگشت و التماس کرد که بکشتش …