میفرمود انتظار نداشتن، بزرگترین انتظار است. https://t.co/DfBLgVdkul