اون از اصطلاح رم کردن استفاده میکرد، من دوست داشتم اما.