به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره، پسرم. به تو ربطی نداره!