امروز به بیهودگی گذشت …
فردا چگونه باشد ‎· SaeedTheGiraffe ?