امروز به بیهودگی گذشت …
فردا چگونه باشد ‎- SaeedTheGiraffe ?