احساس میکنم بعدش دیگه حتی از دست خودم هم عصبانی نخواهم بود.