آخرش اراده‌ست و حق انتخاب؛ که اونها رو هم بردم پس دادم.