دیگه هیچ کس اینجا نیست، رفتم بیرون و هیچ کسی نبود که بهش سر بزنم.