سال‌ها بگذرد که یکی را از ناگه دوستی افتد که بیاساید …