و هیچ نوع مقاومت در مقابل هیولایی که خودمم، ندارم ...