یونیورسالی اکنالجد که وقتی خیلی خسته‌ام گند میزنم، اما هر بار کارهای مهم رو میذارم آخر آخر آخر آخر روز، در حال بیهوشی.