یعنی من ۵ خوابیدم تا ۷،‌ از بس که مامان زنگ زد. دستش درد نکنه البته.