فلانی گفته بود از فاز فیلان هم خارج بشی بد نیست. گفته بودم، باشه بذار اول وارد بشم. خب، الان وارد شدم.