کنسرت و تئاتر هم، به همون دلیل … https://t.co/wtrGptyGPj