آیرونی اینجاست، که به استعاره‌ای عمل میکنی، که گفتی ازش متنفری.