فکر میکردم توی این چند ساله دیگه سر شده. اما انگار، تازه داره تیر میکشه. اوه اوه، چه تیری هم …