اینجوریه که دیروز اینجا میگفتم راننده اتوبوس، دیشب شده بودم راننده کمرشکن. اون هم توی سربالایی، خواب البته.