و البته در اینجا ماهیت شعار موضوع بحث است،‌ و نه صحت و سقم آن!