سقمونیا، معرب اسکامونیا. و به لغت یونانی دوایی است که محموده میگویند و آن عصاره‌ای باشد بغایت تلخ و مسهل صفرا بود.