دوستانن کلن در هر موضوعی منافع شخصیشون بر همه چیز مقدمه. اما وقت شعار دادن که میشه هر کسی به دیگری میگن لنگش کن!