هلن هانت یه فیلم نقلی ساخته، به اسم «دن شی فاوند می» بت میدلر رو برای کاراکتر مادرش اورده. یادش افتادم، رفتم «د روز»ش رو گوش دادم. آروم شدم.