نامبرده حتی به حس کاراکتر، یا مثلن داینامیک موقعیت ارجاع میدهد. شوخی که جای خود داره.