وقتی همه یه چیزی رو میدونند، کمپین افاقه نمیکنه. کارکرد کمپین برای افزایش آگاهاییه، نه اجبار کردن. قبل و بعد داره، خواستن و توانستن داره!