در مایه‌های این که، کلن اونهایی که بدون اپل زندگی میکنند، زندگی نمیکنند. https://t.co/8E7nqObL8i