چون میروی، برمیگردی؟
چه غم سنگینی رو این علامت سوال تهش داره به دوش میکشه. یه دفعه ماتش شدم ‎- نیالا
هومم ‎- رفیع