گفتم که، آدم‌ها اسیر عقده‌های خودشونند. بله، من. بله شما.