امروز شعار زیاد دادم، علاوه بر همین توییت، بسه دیگه.