من از هیچ کدومشون خوشم نمیاد، ولی دلیل نمیشه حرفش درست نباشه. هشتگ نکات اخلاقی، هشتگ من خیلی خوبم، هشتک بروبابا https://t.co/B4o2XoCEXs
تارکفسکی که هنوز شروع نکردم، ولی راست میگه، چقدم مارلین دیتریش جوون بود تو عکس:دی ‎· SaeedTheGiraffe ?