بابام بچه جوادیه‌ست، هنوز هم به ژاپن میگه جاپن. برم که از جانرتون خارج شم.