بر زبان آوردم، و در ذهنم به دنبال مسائل دیگر رفتم …