امشب به طرز نابخردانه‌ای، وارد هر مغازه‌ای شدیم، خرید کردم.