دلم میخواست این دوتا رو به هم معرفی کنم، سنشون میخوره، همکارند. جفتشون هم بی حوصله و کافه نشین.